Artikel 1 Begrippen

In dit privacyreglement wordt verstaan onder:

 1. Cursist: degene die aan een cursus deelneemt
 2. Cursus: een cursus, een (vak)opleiding, een workshop, een themadag of een training.
 3. Cursusadministratie: administratie, waarin persoonsgegevens van een cursist worden gekoppeld aan een cursus.
 4. Medewerker: onder medewerker wordt verstaan ieder personeelslid van NIVOO Opleidingen en Uitgeverij.
 5. Persoonsgegeven: elk persoonsgegeven betreffende een natuurlijke persoon.
 6. Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens.

Artikel 2 Reikwijdte
 1. Dit privacyreglement is van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens.
 2. Dit privacyreglement geldt voor de medewerker.

Artikel 3 Doel

Dit privacyreglement heeft tot doel om te voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan het doel waarvoor ze vastgelegd zijn.

Artikel 4 Vastlegging
 1. Voor de cursusadministratie is het noodzakelijk om bepaalde persoonsgegevens van een cursist vast te leggen.
 2. Deze vastlegging vindt plaats met behulp van een geautomatiseerd systeem.
 3. De volgende persoonsgegevens van de cursist kunnen worden vastgelegd:
 • Naam, voornaam en voorletters;
 • Naam van de sector, afdeling waaronder de cursist valt;
 • Functie;
 • Adresgegevens;
 • Leeftijd;
 • Geboortedatum en –plaats;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer.
Artikel 5 Bewaartermijn en verwijdering
 1. De in artikel 4, derde lid, genoemde persoonsgegevens worden voorafgaande aan en gedurende de looptijd van de cursus gebruikt voor het verzorgen van de cursus.
 2. Na afloop van de cursus worden de persoonsgegeven bewaard om cursisten op de hoogte te houden van nieuwe cursussen en in het kader van het verlengen van de bevoegdheid. Indien een cursist hier geen prijs op stelt, kan de cursist dit telefonisch of schriftelijk aan een medewerker laten weten, waarna de persoonsgegevens worden verwijderd.

Artikel 6 Verstrekking

De vastgelegde persoonsgegevens worden verstrekt aan iedere medewerker die beroepsmatig betrokken is bij de cursus van de cursist.