Inleiding

Wij willen zorgvuldig en netjes omgaan met uw persoonsgegevens. Dat is enerzijds verplicht vanuit de privacywetgeving. Anderzijds vinden we het vanzelfsprekend. In dit privacyreglement staat omschreven hoe we met uw persoonsgegevens en uw privacy omgaan. Heeft u toch nog vragen hierover? Twijfel dan niet om contact met ons op te nemen!


Artikel 1 Begrippen

In dit privacyreglement wordt verstaan onder:


1.    Cursist: degene die aan een cursus deelneemt

2.    Cursus: een digitale en/of klassikale leeractiviteit

3.    Cursusadministratie: administratie, waarin persoonsgegevens van een cursist worden verwerkt om een cursus te kunnen uitvoeren

4.    Medewerker: onder medewerker wordt verstaan iedere persoon die in dienstbetrekking werkzaam is bij NIVOO Opleidingen en Uitgeverij.

5.    Persoonsgegeven: elk persoonsgegeven betreffende een natuurlijke persoon.

6.    Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld het verzamelen, vastleggen, bewaren, bijwerken, gebruiken, etc.

7.    Betrokkene: een persoon van wie wij de persoonsgegevens verwerken ten behoeve van het deelnemen aan een cursus

8.    Verwerkingsverantwoordelijke: de verwerkingsverantwoordelijke en het aanspreekpunt op het gebied van privacy is Henk Kroon, directeur van NIVOO, bereikbaar via 0346 21 74 21 of hkroon@nivoo.nl.


Artikel 2 Doel en rechtsgrondslag


Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de rechtsgrondslag ‘noodzakelijkheid voor uitvoering van een overeenkomst’.


Het doel van deze verwerking is onder meer het inschrijven van cursisten voor onze cursussen, het (indien van toepassing) inschrijven van onze cursisten voor bij de cursus behorende examen, het rapporteren van de voortgang van de cursist en uiteindelijke examenuitslag aan de cursist en zijn/haar werkgever.


Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens om bestellingen uit te leveren die via onze webshop zijn gedaan. Ook gebruiken wij uw gegevens om u vrijblijvend en spaarzaam te informeren over nieuw geplande opleidingen.


Artikel 3 Categorieën ontvangers persoonsgegevens

Wij geven de persoonsgegevens door aan de volgende ontvangers:

-examenbureaus (indien van toepassing)

-technisch ondersteunende derden (zoals de bedrijven met wie wij onze electronische leeromgeving en digitale evaluatieformulieren opstellen)

Artikel 4 Doorgeven van persoonsgegevens buiten de EU

Wij geven geen persoonsgegevens door aan ontvangers buiten de EU. Informatie die wordt verzameld via de inschrijfformulieren op onze website worden wel tijdelijk opgeslagen buiten de EU. Het bedrijf dat hiervoor zorgdraagt is echter GDPR/AVG-compliant.


Artikel 5 Vastlegging

1.    Voor de cursusadministratie is het noodzakelijk om bepaalde persoonsgegevens van een cursist vast te leggen.

2.    Deze vastlegging vindt plaats met behulp van een geautomatiseerd systeem.

3.    De volgende (persoons)gegevens van de cursist kunnen worden vastgelegd:

•    Achternaam (geboortenaam en gehuwde naam)

•    Officiële voornamen

•    Voorletters

•    Tussenvoegsels

•    Roepnaam

•    Geslacht

•    Geboortedatum

•    Geboorteplaats

•    Geboorteland

•    Functie

•    Adresgegevens

•    Telefoonnummer

•    E-mailadres

•    BOA domein waarin iemand werkzaam is (indien van toepassing)

•    Verloopdatum bevoegdheid (indien van toepassing)

•    Geweldsbevoegdheid (indien van toepassing)

•    Hesmaat (indien van toepassing)

•    Behaalde studieresultaten

•    Gegevens betreffende gevolgde en te volgen cursussenArtikel 6 Bewaartermijn en verwijdering

1.    De persoonsgegevens, zoals genoemd in artikel 5 lid 3, worden voorafgaande aan en gedurende de looptijd van de cursus gebruikt voor het verzorgen van de cursus.

2.    Na afloop van de cursus worden de persoonsgegevens bewaard om cursisten op de hoogte te houden van nieuwe cursussen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens ook gebruikt worden voor het verlengen van de bevoegdheid. Dit is maximaal voor een periode van vijf jaar.

3.    Betrokkenen kunnen op hun eerste (schriftelijke) verzoek hun persoonsgegevens inzien, laten corrigeren of laten verwijderen.


Artikel 7 Verstrekking

De verwerkte persoonsgegevens worden uitsluitend ingezien dan wel verstrekt aan medewerkers die beroepsmatig betrokken zijn bij de cursus van de cursist.

Artikel 8 Klachten omtrent privacy

Indien betrokkene ontevreden is over de wijze van het verwerken van de persoonsgegevens, kan een klacht hierover worden ingediend bij de verwerkingsverantwoordelijke.

Daarnaast kan ook een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Artikel 9 Verplichting verstrekking gegevens

Betrokkene is formeel niet verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken. Echter is het voor de normale gang van zaken bij het organiseren en uitvoeren van een cursus wel noodzakelijk om over bepaalde persoonsgegevens te beschikken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het opstellen van een presentielijst zodat de docent weet welke cursisten aanwezig zullen zijn. Voor veel van onze cursussen melden wij ook cursisten aan voor de bij de cursus behorende examens. Dit kan ook uitsluitend gebeuren wanneer wij beschikken over de juiste persoonsgegevens.


Artikel 10 Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering).


Artikel 11 Bron persoonsgegevens

Wij ontvangen de persoonsgegevens in hoofdzaak van de (toekomstige) werkgever van onze cursisten. In sommige gevallen worden persoonsgegevens aangeleverd door het UWV of door personen zelf.