Als twee partijen een verbintenis aangaan, in dit geval met betrekking tot het verzorgen van een cursus, is het goed dat er een aantal afspraken wordt gemaakt. Dat schept duidelijkheid naar u als klant (afnemer van de cursus) en naar ons als leverancier (verzorger van de cursus). Zo weten beide partijen waar ze aan toe zijn. De afspraken die we met u maken, brengen we onder in dit onderdeel Algemene Voorwaarden. Andere of afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend indien ze schriftelijk zijn overeengekomen. Als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

NIVOO B.V.: de rechtspersoon NIVOO B.V. gevestigd in Maartensdijk die cursussen aanbiedt.Opdrachtgever: degene die een of meer cursisten, anders dan als privé persoon, aanmeldt voor een van de door NIVOO B.V. aangeboden cursussen.Cursist: degene die zich aanmeldt of is aangemeld door een opdrachtgever voor een van de door NIVOO B.V. georganiseerde cursussen.Privé persoon: de natuurlijke persoon die niet via een werkgever aan een cursus deelneemt.Cursus: een cursus, een (vak)opleiding, een workshop, een themadag of een training.

1 Cursussen met open inschrijving

 

1.1 Aanmelding en reservering – door privé personen

Aanmelding geschiedt via het aanmeldingsformulier. De aanmelding wordt omgaand bevestigd. Na de aanmelding geldt een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen, gedurende welke de cursist zonder opgaaf van reden kosteloos kan annuleren. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van de aanmelding. De aanmelding verplicht NIVOO B.V. niet tot het verzorgen van de cursus. Pas nadat zich tenminste het minimaal vereiste aantal cursisten voor een cursus heeft aangemeld, volgt bericht omtrent het verzorgen van de cursus. Ten einde zich (vroegtijdig) te verzekeren van deelname aan een cursus, kunnen één of meer plaatsen worden gereserveerd. Plaatsing op een cursus geschiedt aan de hand van de volgorde van binnenkomst van de aanmeldingsformulieren. NIVOO B.V. behoudt zich het recht voor een aanmelding niet te accepteren.

1.1 Aanmelding en reservering – door anderen dan privé personen

Aanmelding geschiedt via het aanmeldingsformulier. De aanmelding wordt omgaand bevestigd. De aanmelding verplicht NIVOO B.V. niet tot het verzorgen van de cursus. Pas nadat zich tenminste het minimaal vereiste aantal cursisten voor een cursus heeft aangemeld, volgt bericht omtrent het verzorgen van de cursus. Ten einde zich (vroegtijdig) te verzekeren van deelname aan een cursus, kunnen één of meer plaatsen worden gereserveerd. Plaatsing op een cursus geschiedt aan de hand van de volgorde van binnenkomst van de aanmeldingsformulieren. NIVOO B.V. behoudt zich het recht voor een aanmelding niet te accepteren.

1.2 Aansprakelijkheid

NIVOO B.V. verplicht zich de cursus, waarvoor de cursist via open inschrijving is aangemeld, te verzorgen zoals deze in de cursusbrochure staat vermeld. Indien de opdrachtgever/cursist van mening is dat NIVOO B.V. niet aan deze verplichting heeft voldaan, wordt in goed onderling overleg een regeling getroffen. Bij blijvend verschil van mening kan een door beide partijen aanvaarde derde worden ingeschakeld. Diens uitspraak is bindend (zie ook de klachtenprocedure van NIVOO B.V.). Overigens aanvaardt NIVOO B.V. geen aansprakelijkheid voor schade, die voortvloeit of zou kunnen voortvloeien uit het verzorgen of niet verzorgen van een cursus.

1.3 Overmacht

NIVOO B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever/cursist indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop NIVOO B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor NIVOO B.V. niet in staat is haar verplichtingen na te komen.NIVOO B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.Voor zoveel NIVOO B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is NIVOO B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever/cursist is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

1.4 Annuleringsregeling

Bij annulering voordat door NIVOO bericht omtrent het definitief verzorgen van de cursus is verstuurd, is niets verschuldigd. Bij annulering nadat door NIVOO bericht omtrent het definitief verzorgen van de cursus is verstuurd, is

■ tot 6 weken voor de (eerste) cursusdatum 10% van de cursusprijs verschuldigd;■ tussen 6 en 2 weken voor de (eerste) cursusdatum 50% van de cursusprijs verschuldigd;■ vanaf 2 weken voor de (eerste) cursusdatum 100% van de cursusprijs verschuldigd.Vervanging door een andere cursist is toegestaan. Annulering kan uitsluitend schriftelijk geschieden en is van kracht nadat deze door NIVOO schriftelijk is bevestigd.

1.5 Betaling

Voor betaling van het verschuldigde cursusgeld wordt een rekening toegezonden. De rekening dient te zijn betaald binnen drie weken na de daarop vermelde datum. De rekening kan reeds voor aanvang van de cursus worden toegezonden. Ingevolge onze inschrijving in het CRKBO-register is NIVOO B.V. een erkende instelling als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn. Dit houdt in dat onze cursussen van BTW zijn vrijgesteld.

1.6 Betaling in termijnen

Betaling van het cursusgeld in termijnen geschiedt in het op de rekening vermelde aantal maandelijkse termijnen. Wanneer een betalingstermijn niet tijdig voldaan wordt, vervallen automatisch alle termijnafspraken en is het volledige cursusgeld zonder nadere aankondiging direct opeisbaar.

1.7 Betaling door machtiging

Betaling kan geschieden door een machtiging. Wanneer NIVOO B.V. door middel van de afgegeven machtiging het verschuldigde bedrag niet kan afschrijven, ontvangt de opdrachtgever/cursist een factuur voor dit bedrag, vermeerderd met administratiekosten.

1.8 Niet-tijdige betaling

Indien de opdrachtgever/cursist niet binnen de termijn van drie weken aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, zal NIVOO B.V. de opdrachtgever/cursist de wettelijke rente in rekening brengen. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever/cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 125,00.

1.9 Niet-deelneming na aanmelding

Indien een cursist na aanmelding, om welke reden dan ook, niet of niet langer deelneemt aan de cursus, is de volledige cursusprijs verschuldigd, met inachtneming van het in punt 1.4 gestelde.

1.10 Vervanging na aanmelding

Een aangemelde cursist, die om enige reden niet kan deelnemen aan de cursus, kan tot de aanvang van de cursus worden vervangen door een andere cursist. Aan deze vervanging zijn geen kosten verbonden. Nadat de cursus is begonnen, is vervanging niet meer mogelijk en is de volledige cursusprijs verschuldigd.

1.11 Informatieplicht opdrachtgever/cursist

Indien 4 dagen voor aanvang van de cursus nog geen schriftelijke bevestiging van aanvang van de cursus is ontvangen, dient de opdrachtgever/cursist dit per email aan NIVOO te melden. De melding wordt geacht bij NIVOO bekend te zijn nadat de melder een ontvangstbevestiging heeft terugontvangen. De opdrachtgever/cursist kan zich er niet op beroepen geen bevestiging van aanvang van de cursus of uitnodiging tot deelname aan de cursus te hebben ontvangen.

1.12 Intellectuele eigendom

NIVOO B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. NIVOO B.V. heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever/cursist ter kennis van derden wordt gebracht.

1.13 Geheimhouding

NIVOO B.V. betracht geheimhouding ten aanzien van vertrouwelijke informatie die voorafgaande, tijdens en/of na de cursus wordt verkregen.

2 Incompany cursussen

 

2.1 Het verzorgen van een cursus

Voor het verzorgen van een cursus doet NIVOO B.V. de opdrachtgever een voorstel, waarin doelstelling, inhoud, duur, cursuspakket en kosten zijn verwoord. Het voorstel is geldig tot de datum die daarin is vermeld. NIVOO B.V. verzorgt vervolgens de cursus nadat de opdrachtgever daartoe aan NIVOO B.V. een schriftelijke opdracht heeft verstrekt en NIVOO B.V. deze opdracht schriftelijk heeft aanvaard. Het verstrekken en aanvaarden van de opdracht tot het verzorgen van de cursus houdt in dat beide partijen akkoord gaan met de inhoud van het voorstel, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2.2 Aansprakelijkheid

NIVOO B.V. verplicht zich de cursus, waarvoor de opdrachtgever het door NIVOO B.V. gedane voorstel heeft geaccepteerd, te verzorgen zoals door het verstrekken en aanvaarden van de opdracht is overeengekomen. Indien de opdrachtgever van mening is dat NIVOO B.V. niet aan deze verplichting heeft voldaan, wordt in goed onderling overleg een regeling getroffen. Bij blijvend verschil van mening kan een door beide partijen aanvaarde derde worden ingeschakeld. Diens uitspraak is bindend (zie ook de klachtenprocedure van NIVOO B.V.). Overigens aanvaardt NIVOO B.V. geen aansprakelijkheid voor schade, die voortvloeit of zou kunnen voortvloeien uit het verzorgen of niet verzorgen van een cursus.

2.3 Overmacht

NIVOO B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop NIVOO B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor NIVOO B.V. niet in staat is haar verplichtingen na te komen.NIVOO B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.Voor zoveel NIVOO B.V. ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is NIVOO B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

2.4 Cursusprijs

In het voorstel wordt de totale cursusprijs vermeld voor het verzorgen van de cursus voor één of meer cursistengroepen. Aan de cursusprijzen op de website www.nivoo.nl kan geen enkel recht worden ontleend. De cursusprijs kan tussentijds worden bijgesteld, als wettelijke tarieven of het prijsindexcijfer van de consumentenprijsindex van het CBS daartoe aanleiding geven.

2.5 Annuleringsregeling

Nadat NIVOO B.V. de door de opdrachtgever ondertekende schriftelijke opdrachtbevestiging tot het verzorgen van een cursus heeft ontvangen is bij annulering de helft van de cursusprijs verschuldigd. Indien echter een aanmelding wordt geannuleerd binnen veertien dagen voor aanvang van de cursus, dan wel nadat de cursus is gestart, is de volledige cursusprijs verschuldigd. Annulering kan uitsluitend schriftelijk geschieden en is van kracht nadat deze door NIVOO schriftelijk is bevestigd.

2.6 Betaling

Voor betaling van het verschuldigde cursusgeld wordt een rekening toegezonden. De rekening dient te zijn betaald binnen drie weken na de daarop vermelde datum. De rekening kan reeds voor aanvang van de cursus worden toegezonden. Ingevolge onze inschrijving in het CRKBO-register is NIVOO B.V. een erkende instelling als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn. Dit houdt in dat onze cursussen van BTW zijn vrijgesteld

.

2.7 Niet-tijdige betaling

Indien de opdrachtgever niet binnen de termijn van drie weken aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, zal NIVOO B.V. de opdrachtgever de wettelijke rente in rekening brengen. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 125,00.

2.8 Informatieplicht opdrachtgever/cursist

Indien 4 dagen voor aanvang van de cursus nog geen schriftelijke bevestiging van aanvang van de cursus is ontvangen, dient de opdrachtgever dit per email aan NIVOO B.V. te melden. De melding wordt geacht bij NIVOO B.V. bekend te zijn nadat de opdrachtgever een ontvangstbevestiging heeft terugontvangen. De opdrachtgever kan zich er niet op beroepen geen bevestiging van aanvang van de cursus of uitnodiging tot deelname aan de cursus te hebben ontvangen.

2. 9 Intellectuele eigendom

NIVOO B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. NIVOO B.V. heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

2.10 Geheimhouding

NIVOO B.V. betracht geheimhouding ten aanzien van vertrouwelijke informatie die voorafgaande, tijdens en/of na de cursus wordt verkregen.