Als we een overeenkomst met u sluiten (zoals het meedoen aan een opleiding), willen we graag dat alles duidelijk is. Daarom hebben we in deze algemene voorwaarden een aantal zaken omschreven die duidelijk maken wat u van ons kunt verwachten en wij van u. Zo voorkomen we misverstanden!

Begrippen

In deze algemene voorwaarden maken we gebruik van de volgende begrippen:

NIVOO - de rechtspersoon NIVOO B.V., gevestigd in Maartensdijk onder KVK nummer 30147015.

Opdrachtgever - een persoon die namens een instantie één of meerdere cursisten aanmeldt.

Cursist - een cursist die aangemeld is door een opdrachtgever of zichzelf heeft aangemeld.

Privé-persoon - iemand die zich niet via een instantie heeft aangemeld.

Schriftelijk - Een bericht dat op papier of digitaal aan ons is meegedeeld en herleesbaar is, zoals e-mail, post of webformulier op www.nivoo.nl.

Opleiding - elke door NIVOO aangeboden opleidingsvorm zoals korte workshops en trainingen, maar ook langere opleidingen en e-learningtrajecten.

1     Opleidingen met open inschrijving

1.1 Aanmelding

Een aanmelding wordt schriftelijk gedaan. Via de website, mail of per post. Een aanmelding wordt altijd bevestigd door NIVOO. Wanneer u zich aanmeldt, heeft u 14 dagen wettelijke bedenktijd. In die periode kunt u kosteloos annuleren.

Als wij de aanmelding bevestigen, is dat nog geen garantie dat de opleiding doorgaat. Wij moeten immers voldoende kandidaten verzamelen om ook echt te kunnen starten.

Wij verwerken aanmeldingen op volgorde van binnenkomst en behouden het recht voor om een opgave te weigeren.

1.2 Aansprakelijkheid

Wij zullen onze opleidingen verzorgen zoals we dat in onze uitingen laten zien. U krijgt daardoor wat u verwacht. Bent u van mening dat dat niet zo is? Laat het ons weten, dan treffen we in overleg een regeling. Lukt dat niet, dan kan door een derde partij waar we het beiden mee eens zijn, een uitspraak worden gedaan. Zie ook onze klachtenprocedure.

NIVOO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, die voortvloeit of zou kunnen voortvloeien uit het verzorgen of niet verzorgen van een opleiding.

1.3 Overmacht

Als er omstandigheden zijn waar NIVOO geen invloed op heeft (overmacht), dan kan dat tot gevolg hebben dat we onze verplichtingen naar u (zoals het verzorgen van een opleiding) niet of niet geheel kunnen voldoen.

Als deze omstandigheden langer dan twee maanden duren, kunt u de overeenkomst ontbinden. NIVOO kan dat ook. De verplichtingen die NIVOO tot dan toe wel is nagekomen, worden alsnog gefactureerd en moeten voldaan worden.

1.4 Annuleringsregeling

Als u uw aanmelding annuleert voordat wij wij u bericht hebben gestuurd dat de opleiding doorgaat, zijn er geen kosten aan de annulering verbonden. Als wij wel een bericht hebben gegeven dat de opleiding definitief doorgaat zijn er wel kosten aan de annulering verbonden. Tot 6 weken voor de (eerste) cursusdatum is dat 10%, tussen 6 en 2 weken 50% en daarna 100% van de opleidingskosten. Vervanging door een andere cursist is toegestaan. Alleen schriftelijke annuleringen worden geaccepteerd. Een annulering is geldig nadat wij deze schriftelijk bevestigd hebben.

1.5 Betaling

Voor betaling van de verschuldigde kosten wordt een digitale factuur toegestuurd. Onze betalingstermijn is 21 kalenderdagen. De betaling dient door u bancair te worden voldaan.

1.6 Betaling in termijnen

Het is voor privé-personen mogelijk om in termijnen te betalen. Neemt u hiervoor contact op met onze afdeling Cursusadministratie.

1.7 Niet-tijdige betaling

Als u niet betaalt, brengen wij u de wettelijk toegestane rente in rekening. Ook eventuele incassokosten (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk) berekenen we aan u door. De buitengerechtelijke kosten zijn tenminste 15% van het totale factuurbedrag met een minimum van € 125,00.

1.8 Niet-deelneming na aanmelding

Als u zich aanmeldt maar niet deelneemt, bent u alsnog verplicht om de factuur geheel te voldoen.

1.9 Vervanging na aanmelding

Wilt u zelf niet meedoen? Dan mag iemand anders in uw plaats meedoen. Deze wisseling kan alleen voor de start van de opleiding plaatsvinden. Als de opleiding is gestart, kan er niet meer gewisseld worden. Het volledige cursusgeld + examen geld is dan nog wel verschuldigd.

1.10 Intellectueel eigendom

Wij besteden veel zorg en aandacht aan ons lesmateriaal en alle andere materialen die we bij onze opleidingen gebruiken en verstrekken. We behouden ons daarom alle rechten en bevoegdheden voor die ons toekomen op grond van de Auteurswet en andere daarmee samenhangende wet- en regelgeving.

1.11 Geheimhouding

We gaan voorzichtig om met alle vertrouwelijke informatie die we voor, tijdens en/of na een opleiding verkrijgen. Zie ook ons Privacyreglement.

2 Incompany opleidingen

2.1 Het verzorgen van een opleiding

Voor het verzorgen van een opleiding doen wij u een voorstel met daarin doel, inhoud, investering en overige praktische zaken rondom de opleiding. Wij verzorgen de opleiding nadat het opleidingsvoorstel schriftelijk akkoord is bevonden.

2.2 Aansprakelijkheid

Wij zullen onze opleidingen verzorgen zoals we dat in onze uitingen laten zien. U krijgt daardoor wat u verwacht. Bent u van mening dat dat niet zo is? Laat het ons weten, dan treffen we in overleg een regeling. Lukt dat niet, dan kan door een derde partij waar we het beiden mee eens zijn, een uitspraak worden gedaan. Zie ook onze klachtenprocedure.

2.3 Overmacht

Als er omstandigheden zijn waar NIVOO geen invloed op heeft (overmacht), dan kan dat tot gevolg hebben dat we onze verplichtingen naar u (zoals het verzorgen van een opleiding) niet of niet geheel kunnen voldoen.

Als deze omstandigheden langer dan twee maanden duren, kunt u de overeenkomst ontbinden. NIVOO kan dat ook. De verplichtingen die NIVOO tot dan toe wel is nagekomen, worden alsnog gefactureerd en moeten voldaan worden.

2.4 Opleidingsinvestering

In het voorstel wordt de totale opleidingsinvestering vermeld voor het verzorgen van de opleiding voor één of meer cursistengroepen. De opleidingsinvestering kan tussentijds worden bijgesteld als wettelijke tarieven of het prijsindexcijfer cao-lonen van het CBS daartoe aanleiding geven.

2.5 Annuleringsregeling

Nadat het opleidingsvoorstel schriftelijk door u akkoord is bevonden, is na annulering de helft van de opleidingsinvestering verschuldigd. Als twee weken (of korter) voor de start van de opleiding wordt geannuleerd, is de gehele opleidingsinvestering verschuldigd. Alleen schriftelijke annuleringen worden geaccepteerd. Een annulering is geldig nadat wij deze schriftelijk bevestigd hebben.

2.6 Betaling

Voor betaling van de verschuldigde opleidingsinvestering wordt een digitale factuur toegestuurd. Onze betalingstermijn is 21 kalenderdagen. De betaling dient door u bancair te worden voldaan.

2.7 Niet-tijdige betaling

Indien de opdrachtgever niet binnen de termijn van drie weken aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, zal NIVOO B.V. de opdrachtgever de wettelijke rente in rekening brengen. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 125,00.

2.8 Intellectuele eigendom

Wij besteden veel zorg en aandacht aan ons lesmateriaal en alle andere materialen die we bij onze opleidingen gebruiken en verstrekken. We behouden ons daarom alle rechten en bevoegdheden voor die ons toekomen op grond van de Auteurswet en andere daarmee samenhangende wet- en regelgeving.

2.9 Geheimhouding

We gaan voorzichtig om met alle vertrouwelijke informatie die we voor, tijdens en/of na een opleiding verkrijgen. Zie ook ons Privacyreglement.