Recht op rechtsbijstand bij alle overtredingen

Ingevolge artikel 28ab WvSv kan een staandegehouden verdachte van een bij AMvB aangewezen overtreding, waarvoor een (politie)strafbeschikking zal worden uitgevaardigd geen beroep doen op rechtsbijstand. Deze AMvB, het Besluit beperking rechtsbijstand bij overtredingen, is in de Staatscourant gepubliceerd op 29 september 2017.

Uit een brief van het College van Procureurs-Generaal van 13 februari 2018 blijkt, dat de minister van Justitie en Veiligheid heeft besloten de AMvB niet in werking te laten treden. Het voornemen bestaat om de AMvB per 1 juli 2018 in te trekken.

De redenen hiervoor zijn onder meer dat in de praktijk bij staandehouding na overtreding nauwelijks gebruik wordt gemaakt van het recht op verhoorbijstand en ook dat de opsporingsambtenaren inmiddels gewend zijn aan het meedelen van het recht op rechtsbijstand en de consequenties van het afzien van dat recht aan staandegehouden verdachten.

Dit betekent dat het recht op rechtsbijstand ook bij overtredingen in zijn volle omvang geldt (en blijft gelden), zoals nu al het geval is.

Geschreven door: