‍Nieuwe PHB cyclus Onderwijs in 2018 van kracht

Op 7 juli 2017 heeft ExTH nieuwe exameneisen gepubliceerd voor de Permanente Her- en Bijscholing Onderwijs. Deze vijfjarige bijscholingscyclus van vier modules wordt vanaf 1 januari 2018 aangepast. Omdat deze datum al snel nadert, willen we hierbij een overzicht geven van de komende wijzigingen. 

Op 26 december 2016 heeft de examencommissie Onderwijs vergaderd met vertegenwoordigers van het OM, de Raad van de Kinderbescherming, de assessoren, de rayoncontactpersonen van Ingrado, drie grote opleiders en het expertisecentrum Ingrado. Uit deze vergadering zijn verschillende voorstellen gekomen om de PHB Onderwijs aan te passen. ExTH heeft op grond van deze voorstellen nieuwe exameneisen vastgesteld, die op 1 januari 2018 van kracht worden. De belangrijkste wijzigingen zijn als volgt: 

Module 1: Wettelijke Kaders Onderwijs Generiek (WKOG)
WKOG wordt meer op de BOA toegespitst. Dat houdt in dat de leerdoelen en dus ook de inhoud van de opleiding meer op de Basisbekwaamheid BOA gaan lijken. 

Module 2: Wettelijke Kaders Onderwijs Specifiek (WKOS)
WKOS wordt veranderd vanwege de introductie van de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) in plaats van de Strafrechtelijke Aanpak Schoolverzuim. Ook wordt het zwaartepunt van het examen verschoven van de Leerplichtwet 1969 naar de MAS. Vanaf januari gaat ongeveer 70% van de vragen op het examen over de MAS. 

Module 3: Sanctionerend Optreden
Het examen Sanctionerend Optreden gaat ook veranderen. Wel is er nog steeds sprake van het verhoren van een verdachte, maar het proces-verbaal hoeft nu niet meer helemaal ingevuld te worden. Er zal alleen naar handtekeningen en naar het verslag van het verhoor worden gevraagd. Dit verhoorverslag moet (zoals al gebruikelijk was) zo veel mogelijk in de eigen woorden van de verdachte worden opgeschreven. Nieuw is dat dit ook in vraag- en antwoordvorm moet worden opgesteld. Er zullen dus minder invulvelden hoeven worden ingevuld, maar men moet de verhoren wel op een voor de meeste leerplichtambtenaren hele nieuwe manier uitschrijven. 

Module 4: Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS)
In plaats van het examen Afhandeling en Netwerk wordt het examen MAS ingevoerd. Tijdens dit examen gaat de kandidaat een casus analyseren op grond van de (fasen uit de) MAS. Daarna verwerkt de kandidaat de uitkomsten hiervan in een plan van aanpak. Dit plan van aanpak wordt vervolgens getoetst door het invullen van het signaleringsinstrument schoolverzuim. In het daarna volgende interview dient de kandidaat mondeling het plan van aanpak en de gemaakte keuzes te kunnen verantwoorden. 

Geschreven door: