Loading

.

Pilot bodycams taxi handhaving Amsterdam

Vanaf 1 maart 2016 start in Amsterdam een pilot waarbij 6 handhavers van het Taxiteam van gemeente Amsterdam worden uitgerust met een bodycam die beeld en geluid registreert. Dat heeft het college van B en W aan de gemeenteraad voorgesteld. Als de raad instemt met het voorstel, krijgen de handhavers bij wijze van proef zes maanden de beschikking over de bodycams. Het doel van de pilot is om:

  • in situaties die uit de hand dreigen te lopen, zo snel mogelijk te kunnen de-escaleren;
  • het gevoel van veiligheid bij handhavers en burgers te verhogen;
  • ongewenst gedrag van alle betrokken partijen te voorkomen door het zichtbaar dragen van de bodycams, wat naar verwachting preventief werkt;
  • onder bepaalde voorwaarden opnames van bodycams te raadplegen, zodat ze als bewijslast kunnen worden opgevoerd bij zowel (gewelds)incidenten als klachtafhandelingen.

Juridische basis
Juridisch advies toont aan dat er momenteel nog geen specifieke wettelijke regeling voor de inzet van bodycams bestaat. Het beoogde gebruik van bodycams valt derhalve onder het algemene regime van de Wet bescherming persoonsgegevens (artikel 8, sub e en f). Deze wet maakt het mogelijk om cameratoezicht in te zetten als:

a. dit noodzakelijk is voor de goede invulling van een publiekrechtelijke taak of een gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke en
b. uit een aparte belangenafweging blijkt dat de privacy-inbreuk proportioneel is en
c. de privacy-inbreuk voldoet aan de subsidiariteitseis en
d. er maximaal rekening wordt gehouden met de privacy van de geobserveerde.

Privacy
De pilot met bodycams is conform wet- en regelgeving op 7 oktober 2014 geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Ook is de pilot voorgelegd aan de Commissie Persoonsgegevens Amsterdam.
De handhavers zijn voorzien van een duidelijk zichtbare badge op hun uniform waarop staat dat zij een bodycam dragen. Daarnaast wordt de pilot via diverse kanalen publiekelijk aangekondigd. Ter waarborging van de privacy is er een werkinstructie en een uitleesprotocol opgesteld.

Bewijsmateriaal
De beelden van de bodycams kunnen in geval van strafbare feiten door de politie of de rechter worden gebruikt als bewijsmateriaal. Ook kunnen ze dienen als bewijs bij een overtreding van de Taxiverordening, bij het sanctioneren van een taxichauffeur, maar ook bij het afhandelen van klachten over het optreden van een handhaver.
Het opgenomen beeld en geluid wordt versleuteld opgeslagen op een speciale en uitsluitend daarvoor ingerichte database. Voor het uitlezen van beeld en geluid is een protocol opgesteld. Een uitleesverzoek kan aangevraagd worden via het gemeentelijk meldpunt 14020. Het verzoek wordt alleen ingewilligd als de aanvrager een aantoonbaar belang heeft. De beelden worden 10 dagen bewaard en mogen alleen door uitdrukkelijk daarvoor bevoegde handhavers worden ingezien, en uitsluitend na toestemming van de directeur Handhaving en Toezicht.

Twee varianten binnen de pilot
Tijdens de pilot worden twee manieren van gebruik uitgetest:

  • De bodycams worden pas aangezet in situaties die dreigen te escaleren. Op die manier wordt er terughoudend omgegaan met het op camerabeelden vastleggen van de openbare ruimte;
  • De bodycams worden al eerder aangezet; namelijk zodra de handhaver arriveert op een taxistandplaats om een controle uit te voeren.

Er is voor deze verschillende manieren gekozen om te kunnen evalueren of het pas aanzetten van de bodycam bij een dreigende escalatie de situatie niet juist verergert.

Hendrik Jan van der Kooij, senior opleidingskundige